Dijklint Vinkenpolderweg, Alblasserdam

Het plangebied van het lint Vinkenpolderweg, gelegen aan de zuidoost zijde van de gemeente Alblasserdam is een mooie landelijke locatie. Het ligt aan een bestaand histo­risch gegroeid dorpslint dat ter hoogte van de locatie voor een deel parallel loopt met de rivier de Alblas.

De oor­spronkelijke landschappelijke structuur kenmerkend voor de Alblasserwaard is dat van een slagenlandschap. Deze kenmerkende landschappelijke struc­tuur is niet overal in het plangebied meer te herkennen maar de bebouwing op de aangrenzende percelen wordt nog steeds gekenmerkt door een karateristieke positie en richting ten opzichte van het kavel waartoe de nieuwe bebouwing zich zal moeten verhouden. In het plangebied zijn wel nog steeds een aantal sloten aanwezig die de oorspronkelijke richting van de verkaveling weergeven.

Voor het karaktristieke slagenlandschap waar de kavels onderdeel van gaan uitmaken is doorzicht vanaf de dijk op het achterland heel belangrijk. Om dit te waarborgen zijn waar mogelijk watergangen tussen de kavels toegevoegd of versterkt. Ook zijn de bouwvlakken zó vorm gegeven dat er overal minimaal 5 meter tussen de hoofdgebou­wen van aangrenzende kavels wordt open gehouden.

In het stedenbouwkundig matenplan zijn een aantal zaken vastgelegd; de afmetingen en positie van de kavels zijn bepaald evenals de afmetingen en positie van de infra­structuur als ontsluitingswegen, waterlopen, taludlengtes, onderhoudszones voor watergangen etc. Ook de bebou­wingsvlakken waarbinnen de toekomstige nieuwbouw mag worden geplaatst liggen vast.

Inmiddels is de eerste fase in uitvoering, ontwikkeld door Dudok en gevisualiseerd door de beeldenfabriek.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: woningen, zorginstelling
  • Datum: 2012
  • Partners: Annelies Bleeker
  • Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpDorpen

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Monique Urselmann

Keywords

dijklinttransformatieslagenlandschaplint vinkenpolderwegalblasserwaard