De Intense Stad

Hoe combineren we de vraag naar ruimte met versterking van de ruimtelijke kwaliteit? Dat is de kernvraag van de regeling Mooi Nederland uitgeschreven door de rijksoverheid. In het project ‘de intense stad’ wordt onderzocht hoe de Alexanderknoop verder verdicht kan worden met aanvullende programma’s op het winkel- en kantorengebied.

In scenario’s, deeluitwerkingen en typologisch onderzoek worden kansen en mogelijkheden in beeld gebracht voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering in de Alexanderknoop. Om de korte termijningrepen aan de westzijde van de Alexanderknoop integraal, in het licht van het gehele plangebied te benaderen, zijn scenario’s opgesteld. Op deze manier kunnen korte termijn initiatieven worden afgestemd met toekomstmogelijkheden voor de oostflank. Er ontstaat inzicht in de lange termijneffecten van ingrepen die op dit moment mogelijk zijn en kunnen de juiste keuzes worden gemaakt die kansen voor de toekomst creëren of vergroten. De twee toekomstscenario’s, het plein- en parkscenario zijn denkbare toekomstbeelden, gebaseerd op een krachtig idee, een element, een identiteit waarmee het gebied in de toekomst wordt gekarakteriseerd. Voor beide richtingen is het scenario voor de langere termijn in beeld gebracht, en is ook bekeken wat dit voor de korte termijn betekent. Deze scenario’s zijn derhalve geen ontwikkelingsvisies ter toetsing van concrete initiatieven maar is een studie naar de verschillende mogelijkheden.

In het planvormingsproces heeft dit project de functie van katalysator gehad, door op korte termijn oplossingen voor actuele kwesties aan te pakken zonder interessante mogelijkheden voor de lange termijn te frustreren. De plannen voorzien in een sterke functiemix, waarbij investeringen in de ruimtelijke structuur en de openbare ruimte kansen bieden voor de toevoeging van nieuw woonprogramma en buurtvoorzieningen. Kwaliteit is daarbij belangrijker bevonden dan het voldoen aan hoeveelheden uit een programma van eisen.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: verdichtingsstrategie
  • Datum: 2012
  • Partners: dienst stadsontwikkeling Rotterdam, NS Poort, Pro-Rail, woonstad Rotterdam, atelier Kempe Thill
  • Opdrachtgever: Ministerie van I&M, Corio, deelgemeente Prins Alexander

Werkvelden

Stedelijke transformatieStationslocatiesOnderzoek en onderwijsRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Astrid Kockelkoren,  Joris van der Vorst

Keywords

ontmoetingsplekpubliek domein