De Blauwe Zoom

De Blauwe Zoom is een grote nieuwbouwlocatie gelegen aan de rand van Hardinxveld-Giessendam, binnen de randweg op de grens van het bestaande dorp en het landelijk gebied. Voor de Blauwe Zoom heeft de ontwikkeling enige tijd stil gelegen en nu was voor Bouwfonds de tijd rijp om een flexibel stedenbouwkundig plan te ontwikkelen, met dorps karakter. Een aantal herkenbare woonbuurtjes op een eiland, waar elke woning zich op een kenmerkende manier verhoudt tot de openbare ruimte en het water.

Het poldergebied wordt opgevat als een eilandenrijk. Hiermee wordt niet alleen op een vanzelfsprekende, bij het landschap passende manier voorzien in de noodzakelijke waterberging, maar ontstaan tevens aanleidingen voor het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving. Het ‘eilandgevoel’ is een interessante meerwaarde voor de woonomgeving, en een direct aan het water gesitueerde woning met tuin is de woonwens van velen. We staan daarbij een ontspannen en flexibele verkavelingsstructuur voor, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de woningbehoefte nu en in de toekomst.

De stedenbouwkundige opzet van De Blauwe Zoom gaat onder andere uit van de zonering van het plangebied in een ’poldergebied’, een ‘lintzone’ langs de Buitendams en een ‘tussengebied’. Deze zonering komt op logische wijze voort uit het landschap en de historische ontwikkeling. Ook de keuze voor een nieuwe, oost-west lopende hoofdontsluiting van het gebied is helder. Immers, het is onverstandig de Schapendrift, die langs de spoorbaan loopt, zwaarder te gaan belasten, en dat geldt in nog sterkere mate voor het oude dijklint, waar de woonkwaliteit niet moet worden belast met extra verkeer.

Wonen in een dorp is aantrekkelijk vanwege de kleinschaligheid, woonbuurten waar je je buren kent en je tegelijkertijd ook de vrijheid en ruimte hebt om je terug te trekken in je eigen tuin met vlonder aan het water. In de voorliggende proefverkaveling zijn verschillende woonbuurten te herkennen als kleine eenheden met elk hun eigen identiteit en buurtgevoel. Om het eilandgevoel optimaal te kunnen beleven is er zowel in de openbare ruimte als in de wijze waarop de woningen aan het water grenzen wat te kiezen. Er kan gekozen worden voor een woning met een achtertuin grenzend aan het  water.

De verschillende woonbuurtjes worden van elkaar gescheiden door een groene parkstrook van oost naar west waar de route voor langzaam verkeer doorheen beweegt en waar ruimte is voor een speelplek voor kinderen. Aan de noordzijde wordt deze parkstrook begrenst door een rijtje woningen dat ontsloten wordt vanaf de parkstrook. Ook daar waar koppen van woonblokken grenzen aan de groene zone word zo veel mogelijk  ingezet op een verbijzondering van de kop met een erker of een raam in de gevel. Dit om zoveel mogelijk woningen zicht te geven op de speelplek en het groen en zo een  sociaal veilige buurt te creëren.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: 90 woningen
  • Datum: 2014
  • Opdrachtgever: Bouwfonds ontwikkeling | BPD

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpDorpenBeeldkwaliteit

Team

ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Matthijs de Boer

Keywords

herontwikkelingwoningbouwdorpseiland