Inrichting buitenruimte, Centrum Arkel

In het stedenbouwkundig ontwerp is het uitgangspunt een duidelijk gedefinieerd dorpscentrum met een directe ruimtelijke relatie met het lint, met name de Schoolstraat en de Dam. Essentieel is het behouden en versterken van het Raadhuisplein als centrale plek in Arkel en het ruimtelijk verbinden van de centrumontwikkeling ter plaatse van de nieuwe Peperhof (het Dokter H. De Vriesplein) met de overige centrumelementen via de Prinses Margrietstraat. Het Raadhuisplein krijgt een betere vorm, betere bebouwing en een betere inrichting van de openbare ruimte.

Het Raadhuisplein moet weer een plein worden om prettig te verblijven, met een zekere intimiteit. Het verkeer en het parkeren spelen een minder dominante rol, de auto is er te gast. De inrichting is er dus vooral op gericht voetgangers een goed verblijfsklimaat te bieden. Daarbij hoort een fraaie bestrating, straatmeubilair, verlichting en groen, materialen van hoge kwaliteit. Het plein krijgt een eenduidige bestrating van gevel tot gevel bestaand uit een lijst met daarbinnen een bestrating met een gestreept patroon. De breedte van de lijst varieert, aansluiting makend met de bebouwing rondom. Het gestreepte patroon is afgestemd op de functionele onderverdeling voor parkeervakken

Het stratenpatroon van de woonbuurt in de luwte van het Raadhuisplein wordt als  karakteristiek element van Oud-Arkel gehandhaafd. Typologisch zal de nieuwe bebouwing aansluiten bij het dorpse karakter van Arkel, alhoewel een zekere verdichting zal plaatsvinden. Vanwege de verdichting is openbaar groen een nog belangrijker element geworden voor het beeld van deze buurt. De drie woonhofjes die daarom worden toegevoegd zijn gericht op verblijf en worden groen ingericht. Ze zijn bruikbaar als aangename collectieve buitenruimte en voortuin van de bewoners.

TERUG

DELEN

Specs

  • Datum: 2012
  • Opdrachtgever: Gemeente Giessenlanden

Werkvelden

DorpenInrichting openbare ruimteStratenPleinen

Team

ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Monique Urselmann,  ir. Matthijs de Boer

Keywords

RaadhuispleindorpskernhofjesArkelcentrumplan